Board of Directors

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mr. Amit Ruparelia - Independent Director
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mr. Sanjay Panse- Independent Director
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mr. Narayan S.A. - Shareholder Director
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mr. Prakash Nayak - Shareholder Director
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mr. Neesha Samant - Additional Director
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………